Road to Eurobasket - Trentino Cup, Belarus third against Ukraine

Road to Eurobasket - Trentino Cup, Belarus third against Ukraine

Belarus is the third in the sixth edition of the Trentino Basket Cup. The team of coach Krutsikau has in fact exceeded 74-77 for Ukraine, dragged by 24 points of a triggered Vitaly Liutych

UCRAINA: Pustozvonov 11, Otverchenko 10, Lypovyy 11, Korniyenko 4, Bobrov 1, Zaytsev 10, Kravtsov 8, Pustovyi 5, Koniev 6, Cholii ne, Konate 4, Mishula 4. Coach: Murzin

BIELORUSSIA: Tatur 2, Korzh 4, Vabishchevich 0, Sitnik 0, Kudrautsau 11, Parakhouski 5, Liutych 24, Beliankou 0, Paliashchuk 8, Ovsepyan 2, Semianuk 7, Vashkevich ne. Coach: Krutsikau